OFERTA PRACY – ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

 

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta w Pile poszukuje kandydatów do pracy w Straży Miejskiej na stanowisko aplikanta.

Ogłoszenie o naborze znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta w Pile w zakładce: nabór

http://bip.pila.pl/content.php?cms_id=172

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wymaganych przepisami dokumentów.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE: APLIKANT W STRAŻY MIEJSKIEJ W PILE

z siedzibą w Pile, ul. Zygmunta Starego 1 (Dworzec PKP)

I. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie minimum średnie;

2) posiadanie obywatelstwa polskiego;

3) ukończenie 21 lat;

4) uregulowany stosunek do służby wojskowej;

5) nieposzlakowana opinia;

6) stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;

7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

8) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie wyższe: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska, socjologia, praca socjalna;

2) prawo jazdy min. kategorii “B”;

3) znajomość programów komputerowych pakietu biurowego;

4) znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowisku;

5) posiadanie cech osobowościowych: umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, sumienność i konsekwencja w działaniu, bezstronność.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)patrolowanie rejonu i rozpoznawanie zagrożeń dla skutecznych przedsięwzięć prewencyjnych;

2)prowadzenie kontroli przydzielonego rejonu pod względem utrzymania porządku i czystości oraz realizacji prawa miejscowego w tym zakresie;

3)podejmowanie interwencji na zlecenie organu samorządowego oraz w przypadku ujawnianych przez strażników wykroczeń;

4)informowanie o stwierdzonych awariach lub osobach wymagających pomocy;

5)ujawnianie i dokumentowanie wykroczeń oraz stosowanie kar wobec osób popełniających wykroczenia;

6)reagowanie na osoby nietrzeźwe oraz doprowadzanie ich do miejsca zamieszkania lub innej placówki powołanej do tego celu;

7)zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniom;

8)prowadzenie profilaktyki w środowiskach zagrożonych patologią;

9)informowanie odpowiednich jednostek organizacyjnych o zauważonych uszkodzeniach lub zniszczeniach urządzeń komunalnych i użyteczności publicznej;

10)prowadzenie czynności sprawdzających i gromadzenie materiałów dowodowych w stosunku do sprawców ujawnionych wykroczeń i przestępstw;

11)współpraca z zarządcami nieruchomości oraz innymi instytucjami w zależności od potrzeb wynikających z zagrożeń występujących w terenie;

12)podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;

13)utrzymywanie stałej łączności radiowej z podległymi służbami, podmiotami współpracującymi oraz podmiotami występującymi w ramach systemu ratunkowego;

14)planowanie, inspirowanie i organizowanie działań z zakresu prewencji zmniejszającej skalę zjawisk patologicznych a w szczególności podejmowanie interwencji wobec sprawców demoralizacji, stosowania przemocy i niedopełnienia obowiązku opieki nad nieletnim;

15)oddziaływanie motywacyjne w odniesieniu do dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym w zakresie korzystania z pomocy w leczeniu i innych form wspomagania w wyspecjalizowanych placówkach;

16)udzielanie asysty pedagogom, pracownikom socjalnym, terapeutom, kuratorom zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

17)reagowanie na problemy patologii wśród dzieci i młodzieży w różnych środowiskach w ramach szeroko rozumianych działań profilaktycznych;

18)nadzorowanie pracy operatora Monitoringu Miasta;

19)obsługa kamer monitoringu wewnętrznego;

20)zabezpieczanie materiał dowodowego dla potrzeb przyszłych postępowań, poprzez właściwe wykorzystanie sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu.

 

IV. Warunki pracy na stanowisku:

Strażnik wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego w czasie pełnienia służb patrolowo -interwencyjnych na terenie miasta. Służba w wyznaczonym rejonie pełniona jest w patrolach pieszych, zmotoryzowanych, w tym także wspólnie z funkcjonariuszami Policji. W czasie wykonywania obowiązków strażnik występuje w umundurowaniu, zgodnie z obowiązującymi wzorami. W trakcie wykonywania czynności służbowych, strażnik narażony jest na znaczny wysięk fizyczny, związany z pokonywaniem określonego dystansu. Podczas podejmowania interwencji wobec osób naruszających przepisy prawa może występować stres, w tym szczególnie wobec osób agresywnych, wobec których należy zastosować środki przymusu bezpośredniego. Ponadto strażnik może być narażony na obelgi, czynne napaści, pogryzienia przez psy itp. Miejscem odpoczynku, przygotowania się do służby, rozliczenia z postawionych zadań, sporządzania meldunków z jej przebiegu itp. jest budynek Straży Miejskiej znajdujący się przy ulicy Zygmunta Starego 1.

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Piły, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły, zakładka: Nabór na stanowiska Nabór w Urzędzie;

3) oświadczenie kandydata (własnoręcznie podpisane) o:a)posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;b) braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;c)braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku aplikanta;d)posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

4) informacja dotycząca uregulowania służby wojskowej;

5) kserokopie świadectw pracy;

6) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

7)klauzula informacyjna wobec kandydata ubiegającego się o pracę w Urzędzie Miasta Piły zatrudnienie według wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły, zakładka: Nabór na stanowiska Nabór w Urzędzie;

8)zgoda kandydata ubiegającego się o pracę w Urzędzie Miasta Piły na przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osobywedług wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły, zakładka: Nabór na stanowiska Nabór w Urzędzie.

 

VII. Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

1)kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;

2)formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne;

3)kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia;

4)kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani.

5)informacja telefoniczna: Komendant Straży Miejskiej w Pile Wojciech Nosek, tel. 604256546.

 

Wymagane dokumenty można składać:osobiście w siedzibie Urzędu (skrzynka pocztowa zamieszczona przy wejściu do Urzędu)), korespondencyjnie na adres Urzędu Miasta Piły, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl, adres skrytki: /o22j5e3gnq/SkrytkaESP/w postaci pisma ogólnego, podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Wysyłając dokumenty podać w temacie wiadomości NABÓR NA STANOWISKO APLIKANTA W STRAŻY MIEJSKIEJ W PILE”.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 18 MARCA2021 r.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego -za termin złożenia uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu. Informacje o zakwalifikowaniu się do dalszego postępowania konkursowego kandydaci mogą uzyskać po upływie terminu składania dokumentów, pod numerem 67 210 42 46 lub 604256546.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.pila.pl) oraz na tablicy informacyjnej: Urzędu Miasta Piły, plac Staszica 10 (I piętro).

Prezydent Miasta Piły

dr inż. Piotr Głowski

Skip to content