Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pile

 

Zgodnie z Art. 20 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy ( miasta ) realizację następujących zadań:

 1. całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;

 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

 4. współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

 6. realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

W celu prawidłowej realizacji powyżej wymienionych zadań wójt, burmistrz, prezydent miasta może tworzyć gminne ( miejskie ) centrum zarządzania kryzysowego.

Warunki techniczne i standardy wyposażenia gminnego ( miejskiego ) centrum zarządzania kryzysowego a w szczególności infrastruktura techniczna i wyposażenie, powinny umożliwiać efektywne wypełnianie zadań zespołu z zachowaniem ciągłości jego działania i wymiany informacji podczas pracy.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego powinno składać się z pomieszczeń dla służby dyżurnej, pomieszczeń do pracy operacyjnej i ćwiczeń zespołu a także zaplecza socjalnego, sanitarnego oraz technicznego i być wyposażone w:

 • urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej z podmiotami uwzględnionymi w planie reagowania kryzysowego zapewniające ich alarmowanie, dysponowanie i współdziałanie, a także zapewniające przekazywanie informacji kierującym działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;

 • system teleinformatyczny kompatybilny z systemami funkcjonującymi w zespołach na szczeblu powiatu i województwa;

 • specjalne oprzyrządowanie i oprogramowanie systemu, zapewniające możliwości multimedialnej prezentacji danych;

 • mapy operacyjne standardowe i cyfrowe oraz specjalistyczne oprogramowanie prognostyczno-planistyczne, a także dokumentację i procedury odpowiednie dla gminy;

 • awaryjny plan ewakuacji oraz funkcjonowania zespołu w miejscu zastępczym;

 • system uruchamiania ostrzegania i alarmowania ludności;

 • system rejestracji rozmów radiowych i telefonicznych oraz ich archiwizacji;

 • awaryjne zasilanie urządzeń końcowych.

Pomieszczenia i ich wyposażenie powinny zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy w zakresie oświetlenia, wymiany powietrza, zabezpieczenia przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi, nasłonecznieniem oraz przed drganiami, hałasem i innymi czynnikami szkodliwymi lub uciążliwymi dla zdrowia, o których mowa w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pile zostało utworzone dnia 31 stycznia 2017 roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piły Nr. 861(26)17 z dnia 31 stycznia 2017 roku;

Obsługę Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Straż Miejska w Pile;

Siedzibą Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pile jest Straż Miejska w Pile przy ulicy Zygmunta Starego 1;

Opis zadań, obsady i trybu pracy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego określa regulamin stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

Wprowadzona została instrukcja obiegu informacji o zagrożeniach meteorologicznych na obszarze Miasta Piły stanowiący załącznik Nr. 2 do zarządzenia.

Regulamin Centrum Zarządzania Kryzysowego stanowi załącznik Nr. 1 do zarządzenia.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ujęte jest również w Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Piły Zarządzeniem Nr. 1456(178)18 z dnia 2 maja 2018 roku.

Skip to content