Dostępność

 

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Straż Miejska w Pile, która jest jednym z wydziałów Urzędu Miasta w Pile stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://sm.um.pila.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-01

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
Stosownie do art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, niedostępne są pliki:

 1. multimediów nadawanych na żywo;
 2. multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 3. dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 4. treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
  1. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  2. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 5. treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 6. treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-21

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie problemy związane z dostępnością niniejszej strony internetowej należy zgłaszać Koordynatorowi do spraw dostępności – Pani Justynie Dziubie, za pomocą następujących kanałów komunikacyjnych:

 1. telefonicznie pod numerem telefonu 67 210 42 64,,
 2. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość email na adres dostepnosc@um.pila.pl .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz ich elementów niedostępnych cyfrowo. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Straży Miejskiej w Pile znajduje się na II piętrze budynku Dworca Głównego PKP, przy ul. Zygmunta Starego 1.
Do budynku Dworca Głównego, w tym do siedziby Straży Miejskiej w Pile można dojść od strony ul. Zygmunta Starego.
Pośrodku schodów prowadzących z holu dworca do tunelu oraz schodów przy wejściu głównym od strony przydworcowego parkingu zamontowano podwójne poręcze. – przyciski wind posiadają oznakowania dotykowe ułatwiające samodzielne korzystanie z nich osobom z dysfunkcją wzroku oraz sygnalizacją dźwiękową (zapowiedzi). Szklane drzwi na głównych trasach oraz wzdłuż głównych tras, po których przemieszczają się osoby (za wyjątkiem kabiny windy), oznaczono dwoma kontrastującymi pasami, co umożliwiało osobom z deficytem wzroku rozpoznanie przeszkody.
Na całej swojej długości trasa wolna od przeszkód posiadała ścieżkę dotykową. Dodatkowo wewnątrz budynku dworca zastosowano tyflograficzne tablice informacyjne, zawierające oznaczenia pismem Braille’a.
Do budynku Dworca Głównego można również dostać się od strony dużego parkingu, do którego wjazd znajduje się od strony ul. Zygmunta Starego, w pobliżu wiaduktu.
Na terenie parkingu, w odległości kilku metrów od budynku znajdują się cztery oznakowane miejsca parkingowe dla pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne.

 

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Dokonujemy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom dostępności cyfrowej udostępnianych na stronie internetowej materiałów, jeśli jednak mają Państwo propozycje, które ułatwią korzystanie z serwisu internetowego osobom z niepełnosprawnościami, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dostepnosc@um.pila.pl .

Skip to content