Historia

 

 

HISTORIA STRAŻY MIEJSKIEJ W PILE

Materiały zebrała Stanisława Libera

 

 

   Utworzenie Straży Miejskiej w Pile zapoczątkowała uchwała Nr IX / 70 / 91 Rady Miejskiej w Pile z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Straży Miejskiej w Pile. Zgodnie z niniejszą uchwałą, Rada Miejska wyraziła pozytywną opinię w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Pile. Wykonanie tejże uchwały powierzone zostało Zarządowi Miejskiemu. Uchwała ta została podpisana przez ówczesnego Przewodniczącego Rady Miejskiej – mgr W. Pawłowskiego.

W uzasadnieniu tejże uchwały czytamy, że “zasadniczym celem Straży Miejskiej będzie wykonywanie zadań administracyjno – porządkowych w zakresie: przestrzegania prawa miejscowego oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W szczególności do zadań Straży Miejskiej należałoby:

 • ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy oraz posesji prywatnych i ich otoczenia;

 • kontrola prawidłowości oznakowania ulic, oświetlenia ulic i posesji oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń;

 • sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów;

 • kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno – remontowych;

 • oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania;

 • asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych.

Do obowiązków Straży Miejskiej należałoby również informowanie:

 • o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej – właściwym instytucjom, o przestępstwach – Policji, o osobach nieprzytomnych i innych potrzebujących pomocy – pogotowie ratunkowe;

a także:

 • zabezpieczenie miejsc zdarzeń do czasu przybycia właściwych służb;

 • doprowadzanie do izby wytrzeźwień osób, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu.

W uzasadnieniu zaproponowano, iż w początkowym okresie po utworzeniu Straży Miejskiej zatrudnionych będzie 8 pracowników ( Komendant Straży Miejskiej, 6 inspektorów, w tym specjalistów ze znajomością i uprawnieniami nadzoru budowlanego, p.poż, 1 referent ds. organizacyjnych i administracyjno – biurowych), którym przydzielone zostaną określone rejony miasta, za które będą bezpośrednio odpowiedzialni. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych przewidziano termin utworzenia Straży Miejskiej od dnia 1 kwietnia 1991 r., wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w całości miały być pokrywane z budżetu miasta, które początkowo oszacowano na 345 mln rocznie. Uzasadnienie to zostało podpisane przez Wiceprezydenta Miasta Piły.

Kolejnym dokumentem, na podstawie którego kontynuowano proces tworzenia Straży Miejskiej w Pile było: Zarządzenie Nr 2 / 91 Zarządu Miejskiego w Pile z dnia 29 kwietnia 1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Pile. Zgodnie z niniejszym zarządzeniem od 1 czerwca 1991 r. na podstawie art. 23 ust 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji od 1 czerwca 1991 r. zostaje utworzona Straż Miejska w Pile jako komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Pile. Zakres zadań, obowiązków, uprawnień Straży, jej wewnętrzną strukturę, zasady umundurowania i uzbrojenia określał statut, który stanowił załącznik do niniejszego zarządzenia. Wykonanie zarządzenia powierzono Komendantowi Straży Miejskiej oraz kierownikom wydziałów: Organizacyjnego i Gospodarczego. Zarządzenie zostało podpisane przez Przewodniczącego Zarządu oraz podane do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń.

Zgodnie ze Statutem Straży Miejskiej w Pile z dniem 1 czerwca 1991 r. nowo utworzona Straż Miejska stała się umundurowaną formacją utworzoną w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez podejmowanie czynności administracyjno – porządkowych. W szczególności do zadań straży należało:

 1. Ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy, posesji prywatnych i ich otoczenia.

 2. Kontrola prawidłowości oznakowania ulic, właściwego i estetycznego wyglądu znaków drogowych, wymaganego oświetlenia ulic i posesji.

 3. Kontrola właściwego wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów.

 4. Kontrola zabezpieczenia miejsc prowadzonych prac inwestycyjno – remontowo – rozbiórkowych.

 5. Oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w celu podniesienia efektywności ich działania.

 6. Kontrola fizycznego zabezpieczenia mienia przed kradzieżami, zniszczeniami bądź uszkodzeniem.

 7. Udzielanie pomocy przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych.

 8. Nadzór nad przestrzeganiem prawa miejscowego.

 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Miejski.

Wykonując zadania określone w Statucie strażnicy mieli prawo:

 • stosować wobec obywateli naruszających przepisy porządkowe środki oddziaływania wychowawczego w postaci: ustnych lub pisemnych upomnień;

 • legitymowania w celu ustalania tożsamości;

 • nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

 • kierować wnioski o ukaranie do sądu;

 • wnioskować o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;

 • zatrzymywać osoby stwarzające zagrożenie dla siebie i innych osób;

 • usuwać pojazdy nieużywane (wraki).

W przypadku niepodporządkowania się osób poleceniom wydanym przez funkcjonariuszy Straży, mieli oni prawo stosować środki przymusu bezpośredniego.

 

Pierwszym Komendantem Straży Miejskiej w Pile, mianowanym przez Przewodniczącego Zarządu Miejskiego został Tadeusz Kowalczyk. Pierwszymi pracownikami nowo utworzonej Straży Miejskiej zostali: A. Ochocki, M. Żerebiło, J. Oźmina, M. Jankowski, M. Cebula, M. Deszczyński oraz H. Jarzyńska. W ciągu trzech pierwszych miesięcy działalności straży przeszkolono strażników miejskich. Na podstawie uzyskanych pozytywnych ocen z egzaminu przeprowadzonego przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Pile, pracownicy zatrudnieni w straży uzyskali uprawnienia do wykonywania czynności służbowych w charakterze strażnika miejskiego. Opracowane zostały wzory umundurowania, oznaki i dystynkcje dla strażników. Niektóre składniki specjalistycznego wyposażenia takie jak pałki, kajdanki, ręczne miotacze gazu pozyskano od Policji. Umundurowani, odpowiednio wyposażeni i przeszkoleni pracownicy Straży Miejskiej w Pile, w drugiej połowie 1991 r. przystąpili do wykonywania zadań określonych w Statucie.

Działalność statutowa Straży Miejskiej w Pile w początkowym okresie jej funkcjonowania (1991 – 1995)

Zgodnie ze Statutem, Straż Miejska w Pile organizacyjnie została umocowana w strukturze Urzędu Miejskiego, stając się jego komórką organizacyjną. Siedzibą Straży został budynek Urzędu Miejskiego w Pile, przy Pl. Staszica 10. Początkowo w Straży zostało zatrudnionych 8 osób z prognozą zwiększenia liczebności strażników na przestrzeni kolejnych lat.

Stan osobowy Straży Miejskiej w Pile w latach 1991 – 2009

Lp. Lata Ilość osób
1 1991 8
2 1992 8
3 1993 8
4 1994 9
5 1995 14
6 1996 14
7 1997 16
8 1998 17
9 1999 17
10 2000 – 2009 18

Organizacyjnie obszar miasta został “podzielony” na 6 sektorów, w których to nad stanem porządku czuwali wyznaczeni strażnicy. Czas pracy strażników był zgodny z czasem pracy pozostałych pracowników Urzędu. W ramach zabezpieczenia imprez o charakterze masowym i różnych uroczystości, strażnicy miejscy pracowali także w godzinach popołudniowych, w niedzielę i święta.

Jednym z podstawowych kryteriów oceny efektywności pracy pracowników Straży był “stan czystości, porządku i estetyka w przydzielonym rejonie miasta”.1 Podstawową formą egzekwowania przestrzegania norm prawnych było “upomnienie”, “pouczenie”. Jednakże w skrajnych przypadkach na sprawców wykroczeń nakładane były także mandaty karne. Ilość nałożonych mandatów karnych przez strażników miejskich w latach 1991 – 1995 przedstawia poniższa tabela:

Mandaty karne nałożone przez strażników miejskich w latach 1991 – 1995

Lp. Lata Ilość mandatów Kwota
1 1991 395 10.270.000 – zł 2
2 1992 911 73.940.000 – zł
3 1993 910 89.700.000 – zł
4 1994 608 102.895.000 – zł
5 1995 946 17.932 – zł

Najczęściej ujawnianymi przypadkami naruszeń porządku na terenie miasta było:

 1. Nie przestrzeganie zasad i znaków drogowych dotyczących zatrzymania i postoju pojazdu.
 2. Nie przestrzeganie przepisów dotyczących stref zamieszkania.
 3. Niszczenie zieleni i urządzeń użyteczności publicznej.
 4. Zaśmiecanie miejsc publicznych.
 5. “Dzikie” wysypiska śmieci.
 6. Nie przestrzeganie zasad utrzymania czystości i porządku, a w szczególności utrzymania psów.

W 1993 roku Straż Miejska została doposażona w pojazd służbowy marki Polonez, który był eksploatowany do 1995 r. oraz urządzenia do blokowania kół pojazdów. Pozwoliło to na bardziej efektywne i skuteczne podejmowanie interwencji wobec sprawców naruszeń przepisów porządkowych, w tym naruszających przepisy ruchu drogowego. Zakupione zostały także dwa aparaty fotograficzne do dokumentowania podejmowanych interwencji
na miejscu zdarzenia.

W pierwszych latach działalności Straż Miejska borykała się z różnorodnymi problemami organizacyjnymi, logistycznym, prawnymi podstawami do egzekwowania poszanowania prawa, a także z pozyskaniem zaufania społecznego. Można wnioskować o tym na podstawie przytoczonego poniżej fragmentu sprawozdania z działalności straży z 1993 r. “W realizacji statutowych zadań współpracowaliśmy z innymi wydziałami Urzędu Miejskiego, Terenową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Administracją Domów Mieszkalnych, Zakładem Oczyszczania Miasta, Zakładem Energetycznym, Rejonem Dróg Miejskich, Inspekcją Ochrony Środowiska. Najwięcej czasu poświęciliśmy problemowi porządku
i czystości miejsc publicznych, estetycznemu wyglądowi obiektów i posesji, właściwemu wykonaniu obowiązków przez wszystkie służby komunalne. W rażących przypadkach niedociągnięć nakładaliśmy mandaty karne. Jednak mając świadomość finansowych i osobowych trudności jakie dotykają niektóre służby komunalne najczęściej stosowanym środkiem były pouczenia i zobowiązanie do przywrócenia naruszonego porządku. Oceniając stan czystości i porządku na terenie miasta można stwierdzić, że:

 • daje się odczuć brak dostatecznej ilości środków finansowych na ten cel,
 • najwięcej uwag w zakresie porządku i czystości, estetyki mamy w dalszym ciągu do obiektów administrowanych przez MZBM (komunalnych),
 • w dalszym ciągu nie są sprzątane przynajmniej raz w roku tereny zielone będące pod zarządem miasta,
 • w dalszym ciągu brak jest odpowiedniej ilości małych pojemników na śmieci, szczególnie na terenach, którymi opiekuje się Zarząd Zieleni Miejskiej,
 • przy wzrastającej ilości pojazdów odczuwa się brak miejsc do parkowania,
 • nie rozwiązanym problemem pozostają bezpańskie psy – wzrosła liczba skarg. Próby zmobilizowania prowadzącego schronisko dla zwierząt w celu ich okresowego wyłapywania nie odnoszą skutku.
 • narasta problem porzuconych pojazdów. Sądzę, iż konieczna jest decyzja Zarządu bądź Rady Miejskiej o tym kto ma je usuwać i gdzie,
 • nie rozwiązany został problem porządku i bezpieczeństwa ruchu przed Urzędem Celnym,
 • notowane są przypadki wyrzucania nieczystości, odpadów w miejscach nie wyznaczonych. Widzimy potrzebę zagospodarowania terenu po byłym “LINUM”, którego ogrodzenie zostało usunięte, jest to miejsce wyrzucania tego typu nieczystości,
 • widzimy potrzebę uporządkowania terenów wokół Targowiska Nr 1, a szczególnie
  po byłym gospodarstwie ogrodniczym.
 • istnieje potrzeba ustawienia w niektórych rejonach miasta dodatkowych tablic ogłoszeniowych. Zapobiegłoby to umieszczaniu ogłoszeń na drzewach, ścianach budynków, ogrodzeniach, szafkach energetycznych, przystankach autobusowych. Po raz trzeci postulujemy pod adresem Zarządu Zieleni o zabezpieczenie tablicami ogłoszeń dwóch drzew rosnących przy ul. 1-go Maja, przy DH “Merkury”,
 • wiążemy nadzieje na poprawę stanu porządku i czystości drogą prywatyzowania tego typu usług.

W zakresie funkcjonowania Straży Miejskiej istnieje potrzeba wyposażenia w nowe środki łączności, nowej generacji. Obecnie posiadane otrzymaliśmy po ich wieloletnim użytkowaniu przez Straż Rybacką. W tej chwili większość jest uszkodzona, brak jest części zamiennych”.

1 Informacja o działalności Straży Miejskiej w 1991 r., Archiwum Urzędu Miasta.

 

2 Dane w latach 1991 – 1994 w milionach starych złotych przed denominacją złotego dokonaną na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.)

 

 

 

W 1995 r. w związku ze zwiększeniem ilości zatrudnionych strażników wprowadzono “służbę dyżurnego straży”. Zadaniem dyżurnego było utrzymywanie stałej łączności radiotelefonicznej ze strażnikami wykonującymi zadania w terenie, przekazywanie poleceń strażnikom, przyjmowanie telefonicznych informacji od mieszkańców i instytucji, współdziałanie z innymi służbami i instytucjami itp. W tymże to roku także doposażona została Straż Miejska w nowy samochód “Polonez”, a 1996 r. kolejny “Fiat Cinquecento”. Pojazdy te wykorzystywali strażnicy do wykonywania stawianych im zadań. W związku ze zużyciem eksploatacyjnym w 2006 r. wycofany został pojazd “Fiat Cinquecento” po przejechaniu 185.000 km, a 2007 r. Polonez po przejechaniu 255.000 km.

Wyniki Działania Straży Miejskiej w latach 1991 – 1995 przedstawiają poniższe tabele:

Kontrole przeprowadzone przez Straż Miejską

Lp.

Wyszczególnienie

1991

1992

1993

1994

1995

1

Posesje, klatki schodowe

3.670

3.180

2.630

2.803

3.704

2

Zakłady pracy

373

194

374

3

Tereny zielone, place zabaw

1.783

2.133

1.867

1.517

2.326

4

Parkingi, pojazdy

2.572

 

2.043

2.652

5

Targowiska i placówki handlowe

1.226

954

982

884

6

Inne

260

366

223

327

Źródło: Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Pile z lat 1991 – 1995

Stosowane środki wobec osób naruszających przepisy prawa

Lp.

Wyszczególnienie

1991

1992

1993

1994

1995

1

Zwrócenie uwagi, pouczenie

1.625

2.944

2.641

2.465

1.981

2

Upomnienia pisemne

520

183

179

169

3

Mandaty karne

395

911

910

608

946

4

Wnioski o ukaranie do kolegium

7

6

5

12

15

Źródło: Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Pile z lat 1991 – 1995

Pozostałe wyniki działania Straży Miejskiej w Pile

Lp.

Wyszczególnienie

1991

1992

1993

1994

1995

1

Doprowadzenia osób do Policji

22

71

14

13

2

Ujawnione przestępstwa

2

7

1

3

3

Usunięte wraki pojazdów

27

4

Blokady kół pojazdów

3

377

5

Przyjęte zgłoszenia

306

1383

986

850

985

Źródło: Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Pile z lat 1991 – 1995

Na podstawie analizy sprawozdań z działalności Straży Miejskiej w Pile, w początkowym okresie jej działalności należy stwierdzić, iż działalność ta koncentrowała się głównie na działaniach egzekwowania utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, przekazywaniu służbom uwag o nieprawidłowościach i awariach, podejmowaniu interwencji w związku ze stwierdzonymi przypadkami nieprawidłowości i naruszeniem obowiązujących przepisów porządkowych.

Działania Straży Miejskiej w latach 2005 – 2009

Obecną siedzibą Straży Miejskiej w Pile jest Budynek Urzędu Miasta Piły. W Straży Miejskiej zatrudnionych jest 18 funkcjonariuszy: komendant, zastępca komendanta, dyżurny straży – 2, strażnicy – 14 osób. Działalność służbowa prowadzona jest w systemie dwu zmiennym w godz. 6.00 – 22.00. Dla celów organizacyjnych obszar miasta podzielony został na 14 rejonów, którym to zostali przyporządkowani strażnicy. Na swoim wyposażeniu straż posiada samochód “Fiat Doblo” oraz dwa rowery. Łączność radiowa ze strażnikami wykonującymi zadania w terenie utrzymywana jest poprzez dyżurnego straży. Na używanie urządzeń radiowych Straż Miejska posiada pozwolenie wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Działania patrolowo – interwencyjne prowadzone są w przyporządkowanych strażnikom rejonach miasta, w których odnotowywana jest największa liczba przypadków patologii społecznej.

Ewidencja stanu etatowego. Stan na dzień 31.12.2009 r.

Lp.

Stanowisko

Liczba etatów

Wykształcenie

Przeszkolenie specjalistyczne

Wyższe

Średnie

Podstaw.

Kontroli ruchu

Posługi. się bronią palną

1

Komendant

1

1

   

1

1

2

Zastępca

1

1

   

1

 

3

Naczelnik

           

4

Kierownik referatu

           

5

Starszy inspektor

7

1

6

 

7

3

6

Inspektor

1

 

1

 

1

1

7

Młodszy inspektor

1

1

   

1

 

8

Starszy strażnik

1

1

   

1

 

9

Strażnik

5

3

2

 

5

2

10

Młodszy strażnik

1

 

1

 

1

 

11

Aplikant

           

12

Razem (pkt 1 – 11)

18

8

10

 

18

7

13

Pracownicy administr.

         

14

Liczba etatów ogółem

18

8

10

 

18

7

Źródło: Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Pile w 2009 r.

Ewidencja wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego

Lp.

Rodzaj środka przymusu

Ilość sztuk

 1.  

Kajdanki

18

 1.  

Pałki obronne wielofunkcyjne

18

 1.  

Ręczne miotacze gazu

20

Źródło: Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Pile w 2009 r.

Ewidencja wyposażenia w środki transportu

Lp.

Środek transportu

Ilość

1.

Rowery

2 szt.

2.

Skutery

3.

Motocykle

4.

Samochody osobowe

1 Fiat Doblo

5.

Samochody osobowo – ciężarowe

8.

Pojazdy uprzywilejowane

1

Źródło: Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Pile w 2009 r.

Ewidencja wyposażenia w środki łączności

Lp.

Środek łączności

Ilość sztuk

1.

Radiotelefon nasobny

16

2.

Radiotelefon przewoźny

1

3.

Stacja bazowa

1

Źródło: Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Pile w 2009 r.

Realizując zadania ochrony porządku publicznego na terenie miasta, Straż Miejska podejmuje działania zmierzające do zapewnienia porządku i spokoju w miejscach publicznych, współdziała z innymi podmiotami w zakresie ochrony życia i zdrowia obywateli, informuje społeczność lokalną o stanie i rodzajach zagrożeń, a także uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. W latach 2005 – 2009 w ramach działań prewencyjnych strażnicy miejscy odbyli ogółem 11452 służby patrolowe (na zasadzie wielokrotności) na terenie miasta. W ramach tych służb identyfikowane były potencjalne zagrożenia i wskazywane faktycznie, a widok umundurowanych funkcjonariuszy w opinii społecznej pozytywnie wpływał na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania patrolowe w latach 2005 – 2009

Lata

2005

2006

2007

2008

2009

Razem

Ilość służb

2.347

2.150

1.867

2.311

2.777

11.452

Źródło: Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Pile w latach 2005 – 2009

W okresie 5 – ciu lat strażnicy miejscy zidentyfikowali i zabezpieczyli ogółem 215 awarii i miejsc niebezpiecznych, które mogły stanowić potencjalne źródło zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwa mienia.

Zabezpieczenia awarii, miejsc niebezpiecznych w latach 2005 – 2009

Lata

2005

2006

2007

2008

2009

Razem

Zabezpieczenia

58

55

38

29

35

215

Źródło: Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Pile w latach 2005 – 2009

Do najbardziej niebezpiecznych sytuacji należy zaliczyć kradzieże pokryw studzienek kanalizacyjnych, szczególnie tych, które umieszczone są w nawierzchni ulic, dewastacje urządzeń sieci energetycznych, wodociągowych, gazowniczych, ciepłowniczych, kradzieże ważnych urządzeń metalowych infrastruktury miejskiej.

Realizując zadania określone w szczególności w art. 11 ustawy o strażach gminnych oraz aktach prawa miejscowego, strażnicy miejscy w latach 2005 – 2009 ogółem ujawnili 23.581 wykroczeń, w tym przeciwko:

 1. Bezpieczeństwu w komunikacji – 12.482, dotyczące przede wszystkim:

– nie przestrzegania przez kierujących przepisów określających zasady zatrzymania i postoju pojazdów;

– nie stosowania się do znaków drogowych;

– nie przestrzegania przepisów o ruchu pieszych.

2. Bezpieczeństwu osób i mienia – 2.898, dotyczące przede wszystkim:

 • nie zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (psa);

 • braku odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia i zdrowia człowieka;

 • nie przestrzegania przepisów ppoż.

 1. Porządkowi i spokojowi publicznemu – 1.610:

– umieszczanie ogłoszeń, afiszy i ulotek w miejscach do tego nie przeznaczonych;

– brak oznakowania nieruchomości numerem porządkowym;

– kąpiel w miejscu zabronionym;

-zakłócanie spokoju publicznego (krzyk, hałas, głośna muzyka, wybryki o charakterze chuligańskim);

– prowadzenie zbiórek publicznych bez zezwolenia (wymaganych dokumentów).

4. Przepisom ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2.465:

 • nie wypełnianie obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości;

 • naruszenie przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie;

5. Przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 981:

– spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (poza miejscami wyznaczonymi);

– brak informacji (w miejscach sprzedaży i podawania) o szkodliwości spożywania alkoholu.

6. Urządzeniom użytku publicznego – 1.643:

– niszczenie trawników, zieleńców, drzew;

– zaśmiecanie terenów publicznych (ulic, placów, trawników, zieleńców).

7. Zdrowiu – 254:

– naruszenie przepisów sanitarnych w handlu obwoźnym;

– naruszenie przepisów sanitarnych w obrębie nieruchomości.

8. Inne przepisy pozakodeksowe – 653:

 • składowanie (utylizacja) odpadów w miejscach niedozwolonych;

 • naruszenie przepisów ustawy o imprezach masowych;

 • palenie tytoniu w miejscach objętych zakazami (szkoły, placówki służby zdrowia).

9. Osobie – 60:

– skłanianie do żebrania osoby małoletnie;

– pozostawianie małoletniego do lat 7 w sytuacjach niebezpiecznych.

10. Obyczajowości – 97:

– używanie słów nieprzyzwoitych w miejscach publicznych.

11. Przepisom prawa miejscowego – 218:

– naruszenie przepisów porządkowych określonych przez Radę Miasta (środki pirotechniczne, taksówki, ograniczenie zużycia wody, regulamin czystości i porządku).

12. Mieniu – 27 :

– niszczenie, uszkadzanie (usiłowanie) ławek, koszy na śmieci itp.

13. Instytucjom – 117:

– odmowa okazania dokumentu tożsamości.

14. Interesom konsumentów – 45:

– nieuwidacznianie ceny towaru.

15. Szkodnictwo leśne i ogrodowe – 31:

 • wjeżdżanie pojazdem silnikowym do lasu:

 • puszczanie psa luzem w lesie.

 

 

Działania represyjne wobec sprawców wykroczeń w latach 2005 – 2009

Lp.

Rodzaj wykroczenia

Pouczenia

Mandaty

Wniosek do sądu

Razem

Ilość

Kwota

1

Kodeks wykroczeń

 

a)

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

art. 49 – 64

1.491

99

7.865

20

1.610

b)

Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym

art. 65 – 69

98

13

1.050

6

117

c)

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

art. 70 – 83

2.640

217

3.1840

41

2.898

d)

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

art. 84 – 103

9.584

2.757

254.530

141

12.482

e)

Wykroczenia przeciwko osobie

art. 104 – 108

55

5

350

60

f)

Wykroczenia przeciwko zdrowiu

art. 109 – 118

233

21

2.050

254

g)

Wykroczenia przeciwko mieniu

art. 119 – 131

27

27

h)

Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów

art. 133 – 139

45

45

i)

Wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej

art. 140 – 142

83

14

760

97

j)

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

art. 143 – 145

1.383

257

18.150

3

1.646

k)

Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

art. 148 – 166

22

9

1.000

31

2

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku

2.417

36

3.440

19

2.465

3

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

799

172

14.350

10

981

4

Inne pozakodeksowe przepisy o wykroczeniach

622

26

1.330

5

654

5

Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe)

214

4

180

218

OGÓŁEM

19.713

3.630

336.895

245

23.581

Źródło: Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Pile w latach 2005 – 2009

 

Skip to content